Biografia

Fotografia de l'autor

Le-Senne Pascual, Aina

Historiadora, bibliotecària i documentalista. Nascuda a Palma el 1930, es llicencià en història a la Universitat de Barcelona (1976) i, posteriorment, obtingué el títol del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (1988). Catalogà la biblioteca donada per Estanislau de Kostka Aguiló a la Societat Arqueològica Lul·liana (1978) i inicià l’inventari del fons de la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País de l’Arxiu del Regne de Mallorca. Fou la bibliotecària de la Societat Arqueològica Lul·liana (1977-83) i, des del 1984, és arxivera bibliotecària del Parlament de les Illes Balears. La seva tasca investigadora s’ha centrat en l’estudi de la noblesa mallorquina dels segles XVI, XVII i XVIII i en l’anàlisi de diferents arxius i col·leccions documentals. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades, com ara Fontes Rerum Balearium, Recerques, Mayurqa, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana i Trabajos de Geografía.