1) Dades d’identificació

Esteu visitant la pàgina web www.novaeditorialmoll.cat de la qual és titular NOVA EDITORIAL MOLL, SL (a partir d’ara L’EMPRESA).

Adreça postal: c/ Julià Àlvarez 11 baixos 07002 (Palma, Illes Balears, Espanya)
Adreça de correu electrònic: info@novaeditorialmoll.cat
Tel.: 971 91 91 66
CIF: B-16586497
Dades mercantils: Registre Mercantil de Illes Balears, Tom 2775, Foli 5, Secció 8, Fulla 84695, Inscripció 1.

2) Acceptació de l’Usuari

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina web www.novaeditorialmoll.cat (a partir d’ara la «Web») que L’EMPRESA posa a disposició dels usuaris d’Internet majors de 14 anys. L’accés a la Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes Condicions d’Ús.

L’EMPRESA pot oferir, a través de la pàgina web, serveis que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

3) Accés a la pàgina web i contrasenyes

En general no s’exigeix la subscripció ni el registre previs com a Usuari per a l’accés i l’ús de la pàgina web, sense que això vulgui dir que, per a la utilització de determinats serveis o continguts d’aquesta pàgina, calgui fer aquesta subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o registre en aquesta pàgina web estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’Usuari haurà de notificar immediatament a L’EMPRESA qualsevol ús no consentit del compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web de què hagi tingut coneixement.

L’EMPRESA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, el caràcter de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, tot plegat d’acord amb allò que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’EMPRESA no es responsabilitza davant els Usuaris de la revelació de les seves dades personals a tercers per causes que no siguin directament imputables a L’EMPRESA, ni per l’ús que en facin tercers aliens a L’EMPRESA.

4) Ús correcte de la pàgina Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i els seus serveis d’acord amb la Llei, aquestes Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que s’hi ofereixin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquestes Condicions d’Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, ni de cap manera que pugui malmetre, inutilitzar, tornar inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal per part d’altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, malmetre les dades, programes o documents electrònics que siguin a la Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L’EMPRESA ofereix el servei, com tampoc a dur a terme accions que malmetin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que produeixin, o siguin susceptibles de produir, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de L’EMPRESA o de tercers.

5) Publicitat

Part del lloc web pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i els patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas es puguin aplicar.

L’EMPRESA no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o els dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, podeu acudir a la següent adreça de correu electrònic: admin@novaeditorialmoll.cat

6) Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina web i als continguts de L’EMPRESA, i no s’aplica als enllaços ni a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions dels enllaços esmentats no estan sota el control de L’EMPRESA, i L’EMPRESA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs a una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de L’EMPRESA, ni de cap canvi o actualització de les pàgines esmentades.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’Usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de L’EMPRESA.

7) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de L’EMPRESA i, amb caràcter enunciatiu, no pas limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i la resta d’elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei.

L’EMPRESA no concedeix cap mena de llicència ni autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre cap altre dret relacionat amb la web i els serveis que hi ofereix.

Per això l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de L’EMPRESA o del seu titular.

8) Blogs

L’EMPRESA ofereix als Usuaris la possibilitat d’introduir comentaris per incorporar-los a les seccions corresponents. La publicació dels comentaris queden subjectes a aquestes Condicions d’Ús.

La persona identificada en cada cas com la que ha fet els comentaris n’és responsable. Els comentaris no reflecteixen l’opinió de L’EMPRESA, ni L’EMPRESA fa declaracions en aquest sentit.

L’EMPRESA no es farà responsable, llevat dels casos als quals l’obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris, ni tampoc dels danys o perjudicis que es poguessin causar amb la inserció dels comentaris a la pàgina web que permetin aquest tipus de serveis i continguts.

L’Usuari subministrador del text cedeix a L’EMPRESA els drets per a la reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat que se’n faci, tant en format electrònic, digital i paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I, sobretot, l’Usuari cedeix els drets esmentats per a l’emplaçament del text a la pàgina web, amb la finalitat que els altres Usuaris hi puguin accedir.

L’Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o les fotografies, o, si escau, garanteix que té els drets i les autoritzacions necessaris de l’autor o propietari del text i/o les fotografies perquè L’EMPRESA en faci ús a través de la pàgina web.

L’EMPRESA no es farà responsable, llevat d’aquells casos als quals l’obliga la Llei, dels danys i perjudicis que es puguin causar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública, o qualsevol tipus d’activitat que faci sobre els textos que estiguin protegides per drets de propietat intel·lectual o d’imatge que pertanyin a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per exercir l’ús que efectua o que pretén efectuar.

Així mateix, L’EMPRESA es reserva el dret a retirar de manera unilateral els comentaris allotjats a qualsevol secció de la Web, quan hi hagi indicis que els comentaris infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers o són utilitzats amb finalitats publicitàries (spam), i també quan L’EMPRESA ho cregui oportú.

L’EMPRESA no es farà responsable de la informació enviada per l’Usuari quan no tingui coneixement efectiu de si la informació emmagatzemada és il·lícita o si lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. Tan bon punt L’EMPRESA tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment esmentades, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer-hi impossible l’accés.

D’altra banda, s’informa l’Usuari que, amb l’objectiu de permetre un control més gran sobre la privacitat del seu perfil, L’EMPRESA li dóna la possibilitat de limitar en qualsevol moment l’accés d’altres usuaris al seu perfil, a través de les eines que pot trobar a la mateixa secció.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits a qualsevol de les seccions, es pot fer mitjançant la següent adreça de correu electrònic: admin@novaeditorialmoll.cat

9) Xarxes socials

L’Usuari es podrà unir als Grups que NOVA EDITORIAL MOLL té a diferents xarxes socials, com també a la Comunitat virtual descrita a l’apartat anterior, amb la finalitat de rebre les novetats editorials.

L’Usuari que es faci fan de la NOVA EDITORIAL MOLL accepta les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

10) Protecció de dades de caràcter personal

A través d’aquest lloc web s’obtenen dades de caràcter personal dels usuaris, per això demanem que l’Usuari llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat, i també les diverses clàusules informatives que acompanyen cadascun dels diferents formularis habilitats per a la recopilació de dades personals.

Igualment, informem que L’EMPRESA utilitza cookies per recopilar informació dels Usuaris i registra les adreces IP d’accés, per això mateix demanem també que l’Usuari llegeixi atentament la nostra Política de Cookies.

Informem l’Usuari que, en tot cas, les dades de caràcter personal recopilades mitjançant aquesta pàgina web es tractaran segons el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la legislació espanyola aplicable, i per a les finalitats indicades a les anteriorment esmentades Política de Privacitat i Política de Cookies.

11) Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de dades que es generen a l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

– La data i l’hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar la nostra pàgina web.

– El disseny de continguts que l’Usuari va triar en la darrera visita a la nostra pàgina web.

– Els elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent al programa del seu navegador.

Si voleu obtenir més informació sobre l’ús que aquesta pàgina web fa de les cookies, si us plau, llegiu la política d’ús específica de cookies.

12) Modificació de les Condicions d’Ús

La companyia es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les Condicions d’Ús d’aquesta pàgina web; per això mateix l’Usuari les haurà de llegir periòdicament.

13) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre L’EMPRESA i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

L’EMPRESA perseguirà l’incompliment de les esmentades Condicions d’Ús, a més de qualsevol utilització indeguda del lloc web, exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre i a les quals tingui dret.