Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

L’empresa NOVA EDITORIAL MOLL, SL, amb CIF B-16586497, i l’associació Institució Francesc de Borja Moll (accionista majoritària de l’Editorial), amb NIF G-57935280, seran les responsables de les dades personals facilitades a través d’aquesta pàgina web, com també de les facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts de resultes de la relació que vostè mantingueu amb nosaltres i dels derivats dels vostres hàbits de navegació i consum. Tant l’’esmentada companyia com l’associació, es troben al carrer Julià Àlvarez 11 baixos, 07004 Palma (Illes Balears, Espanya), i us hi podeu posar en contacte a través de l’adreça electrònica info@novaeditorialmoll.cat.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

NOVA EDITORIAL MOLL, SL i l’associació Institució Francesc de Borja Moll, tractaran les vostres dades personals amb el propòsit de gestionar la relació que manteniu amb nosaltres, com també per enviar-vos comunicacions comercials per qualsevol mitjà, fins i tot una vegada finalitzada la relació comercial amb Vostè, per mantenir-vos informat sobre productes i serveis nostres similars als que vau sol·licitar.

Així mateix, us informem que, per poder-vos oferir productes i serveis de NOVA EDITORIAL MOLL, SL o de terceres empreses vinculades ajustats als vostres interessos, com també per millorar la vostra experiència d’usuari de la nostra pàgina web, elaborarem un «perfil comercial» basat tant en la informació que ens hàgiu facilitat com en la informació derivada dels vostres hàbits de consum i navegació, i l’obtinguda de les xarxes socials.

 Quant de temps conservarem les vostres dades?

Tant les dades personals proporcionades com les obtingudes a través de la vostra navegació i els vostres hàbits de consum, a més del perfil comercial obtingut, es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

 Quina legitimitat tenim per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’execució i el manteniment de la relació mantinguda amb Vostè, a més del consentiment exprés que, si escau, ens hàgiu facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials pròpies i/o de tercers, l’elaboració de perfils comercials amb les finalitats indicades a l’apartat anterior «Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?».

Us informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en aquesta pàgina web, les sol·licitades telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són les estrictament necessàries per formalitzar i gestionar la relació amb Vostè, de manera que, en cas de no facilitar-les, no podrem mantenir l’esmentada relació. En tot cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessàries per a aquesta activitat principal.

Com hem indicat anteriorment, l’oferta prospectiva de productes i serveis propis i/o de tercers, a més de l’elaboració de perfils comercials i la cessió d’aquests perfils i de les vostres dades personals a la Institució Francesc de Borja Moll, són tractaments addicionals que es basen en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada del consentiment condicioni el manteniment de la relació que manteniu amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades nos es comunicaran a tercers.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a NOVA EDITORIAL MOLL, SL o a l’associació Institució Francesc de Borja Moll tractem dades personals que us concerneixin o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, i també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recopilar.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. Tant NOVA EDITORIAL MOLL, SL com l’associació Institució Francesc de Borja Moll deixaran de tractar les dades en cas que així ho sol·liciti, llevat que sigui per motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que l’incumbeixin i que ens hagin facilitat, i també a transmetre-les a un altre responsable.

Els interessats podran exercir aquests drets i la seva revocació en qualsevol moment dels consentiments donats mitjançant una carta adreçada a NOVA EDITORIAL MOLL, SL, remetent un correu electrònic a info@novaeditorialmoll.cat. 

En aquest sentit us informem que teniu a la vostra disposició models d’exercici dels drets esmentats a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos).

Quan l’interessat ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no hem satisfet com cal l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació la podrà presentar davant l’esmentada autoritat mitjançant diferents opcions que ofereix la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.